Stockholms läns landsting är en Healthy City

Stockholms läns landsting är sedan många år medlem av Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk Healthy Cities. En ”Healthy City” är en stad eller region som arbetar utifrån idén om allas rätt till hälsa och välbefinnande. Staden/regionen har gjort ett ställningstagande om en förbättrad folkhälsa, att minska skillnaderna i hälsa och att lokalt implementera FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Stockholms läns landstings arbete som en Healthy City samordnas av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. Landstinget bidrar med erfarenheter av det strategiska arbetet med exempelvis kartläggning och analys, sammanställningar av befintlig evidens och utformning av nya utvärderingar, samt hur forskning om implementering kan omsättas i dagligt arbete. Erfarenhetsutbytet med andra städer och regioner i Sverige och Europa ger perspektiv på det egna arbetet. CES har exempelvis på en europeisk sammandragning berättat om den regionala folkhälsodagen 2015, vilket gav möjlighet till kontakt och utbyte för stadsplanerare och folkhälsostrateger – två olika yrkesroller som vanligtvis inte så ofta träffas och samarbetar. Dessutom gjordes 2015 en sammanställning av olika lokala folkhälsoprojekt i länet. Under 2016 har det svenska nätverket, som i dagarna träffas här i Stockholm, bland annat arbetat med att sammanställa en skrift kring erfarenheter av att leda tvärsektoriellt arbete. 

Utmaningar för folkhälsoarbetet

Flera utmaningar för det strategiska folkhälsoarbetet länet delar vi med andra städer och regioner. Det handlar till exempel om att utforma strukturer för epidemiologisk bevakning i tider när svarsfrekvenserna på enkäter sjunker, uppnå produktionstakt i systematiska sammanställningar när det samlade antalet publicerade vetenskapliga artiklar snabbt ökar, och att korta den långa tid det tar innan en bevisat effektiv insats är fullt ut implementerad. Det förbyggande hälsoarbetet innebär också utmaningar kring samverkan mellan olika sektorer av samhället – där är exempelvis hälsofrämjande stadsplanering fundamental. Invånarnas delaktighet är dessutom en viktig aspekt.

Vision om ökad kännedom och engagemang

Vår vision är en ökad kännedom om, och ökat engagemang för Healthy Cities i länet. Mycket av det arbete som sker och planeras kan gynnas av diskussioner inom ramen för Healthy Cities. Det kan gälla inom landstingets egna verksamheter och i länets olika kommuner. Vinsten är ytterligare stöd för arbetet genom att diskutera det med kollegor inom liknande verksamheter. I de diskussionerna har CES en särskild uppgift att bidra med kunskap kring evidensbaserade metoder.

Det är vår förhoppning att kunna bidra till ett större engagemang från alla parter i länet. Inom landstinget skulle fler politiker och verksamheter gynnas av diskussionerna. Dessutom skulle länets kommuner kunna se Healthy Cities-nätverken som en möjlighet till inspiration och stöd i det egna arbetet. Vi på CES vill gärna vara en påskyndare i att inspirera och stödja en sådan utveckling.

Maria Wikland,
enheten för kartläggning och analys, CES samt koordinator för Stockholms läns landsting i Världshälsoorganisationens Healthy Cities-nätverk

Anton Lager,
chef, enheten för kartläggning och analys, CES

Publicerad 2016-10-19