Stor variation i andelen fyraåringar med övervikt och fetma i Stockholms län

I Stockholm har drygt åtta procent av fyraåringarna övervikt eller fetma, men variationerna mellan länets kommuner och stadsdelar är stora. Det visar webbverktyget Folkhälsokollen.

 

En aktuell undersökning bland landstingen i Sverige visar att övervikt och fetma bland fyraåringar är dubbelt så vanligt i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden där invånarna tjänar mer och har högre utbildningsgrad.

Även i Stockholm varierar andel barn med övervikt och fetma kraftigt mellan länets kommuner och stadsdelar, med 5,1 procent som lägst (i Vallentuna) och som mest 13.5 procent (i Salem), enligt siffror från 2015.

Riskfaktor

Övervikt och fetma hos barn är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder. Det är därför angeläget att kartlägga och förebygga övervikt och fetma tidigt i livet.

I Stockholms läns landstings handlingsprogram för övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) finns en uttalad ambition att minska ojämlikheten i förekomst av övervikt och fetma i länet, genom särskilt riktade insatser till grupper med hög andel övervikt och fetma.

>>Klicka här för att se en interaktiv karta över fyraåringar med övervikt (och fetma) i Stockholm>>.

Publicerad 2018-09-06