Smartphone med mediaflöde uppe på skärm

Svårt att kommunicera hälsobudskap om rökning under pandemin

Vid kriser sprids information snabbt via internet och sociala medier. Under coronapandemin har motsägelsefulla budskap om sambanden mellan rökning och coronainfektion spridits och skapat oro bland rökare. I ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) beskrivs svårigheterna att kommunicera hälsobudskap under en pågående pandemi.

Information om hälsorelaterade frågor sprids snabbt via internet och sociala medier, speciellt under en pågående kris. En del baseras på forskningsresultat som kan ha brister eller som har tolkats felaktigt.

Tidigt under coronapandemin gjordes en studie i Kina som visade att rökare riskerar ett allvarligare förlopp vid coronainfektion. Studien fick mycket uppmärksamhet i media och många oroliga rökare hörde av sig till den nationella stödlinjen Sluta-Röka-Linjen för att få stöd att sluta röka.

Sambanden mellan rökning och coronainfektion är dock inte entydiga, det finns också studier som pekar på att nikotin kan ha en skyddande effekt mot att insjukna i covid-19.

Coronaviruset, Sars-Cov-19, är fortfarande ett nytt virus och kunskapen om det och sjukdomen covid-19 är fortfarande bristfällig. Det gäller även för eventuella samband med rökning.

Det finns flera dilemman att ta hänsyn till vad gäller spridning av hälsobudskap under coronapandemin. Pandemin har gjort att många studier publicerats på kort tid. När det är brådskande att få fram kunskap finns risk att det görs undantag från de höga kvalitetskrav som vanligtvis finns för studiedesign och granskningsprocess. Det kan också vara svårt att jämföra studieresultat om det är oklart hur olika mätningar gjorts och frågor ställts.

Forskningens uppdrag är detsamma

En lärdom som kan dras av informationsspridningen om rökning under coronapandemin är att det är viktigt att inte bidra till hälsobudskap som kan leda till skada eller ohälsa hos människor och enbart hålla sig till det man med säkerhet vet och erkänna de kunskapsbrister som finns.

Även om kriser innebär stora utmaningar är forskningens uppdrag detsamma, att minska osäkerheten och göra det möjligt för beslutsfattare och andra att bättre ta itu med aktuell problematik. Det är också viktigt att nyhetskanaler och andra medier är försiktiga i sin förmedling av forskningsresultat och expertutlåtanden för att inte bidra till spridning av felaktig eller ogrundad information.

– Det finns även fortsättningsvis anledning att vara försiktig vad gäller uttalanden om samband mellan rökning/nikotin och covid-19. Men, med tanke på den samlade kunskapen om rökningens negativa hälsoeffekter bör rökstopp uppmuntras även i fortsättningen, säger Nina Åsbring, handläggare, och en av författarna till faktabladet.