Sverige behöver en strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Sverige behöver nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet, skriver medarbetare från Centrum för epidemilogi och samhällsmedicin , CES, i en artikel i Läkartidningen 16/2015.

Ohälsosamma matvanor, låg ­fysisk aktivitet och fetma orsakar tillsammans 28 procent av sjukdomsbördan i Sverige. Mellan 2004 och 2013 har fetman bland vuxna i Sverige ökat från 11 till 14 procent. Detta speglar även utvecklingen internationellt då fetma i dag orsakar 6 procent av alla dödsfall i världen.

 Internationella insatser

Internationellt görs insatser för att möta utvecklingen och Världshälsoförsamlingen har antagit en rad policydokument, bland annat den globala handlingsplanen för prevention och kontroll av kroniska sjukdomar 2013–2020 med visionen att världen ska vara fri från kroniska sjukdomar som kan förebyggas bland annat genom att stoppa ökningen av fetma och diabetes. Även EU agerar och har antagit en handlingsplan mot barnfetma 2014–2020 med åtta fokusområden, bland annat inkluderas familj, miljö och forskning.

Nationell strategi

För att vända utvecklingen i Sverige föreslår artikelförfattarna en svensk nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet. Strategin bör vara multisektoriell och ha ett livscykelperspektiv. Strategin bör inkludera interventionsforskning enligt WHO:s handlingsplan för prevention och kontroll av kroniska sjukdomar samt EU:s handlingsplan mot barnfetma.

Publicerad 2015-04-15