Sverige får ny tobakslag

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och att kraven för tillstånd att sälja tobak och liknande produkter skärps.

Rökning är ett folkhälsoproblem som medför stora kostnader för samhället. Med den nya lagen vill regeringen begränsa hälsoriskerna och besvär som är förknippade med bruk av tobak, genom minskad exponering för rökning och för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

– Den nya lagen har väckt mycket uppmärksamhet på grund av det utökade förbudet att röka på vissa platser utomhus, men lagen innehåller flera viktiga delar för att möta nya utmaningar kopplade till tobaksbruk, säger Rosaria Galanti, chef för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Bland annat nämner lagen nya produkter, som exempelvis elektroniska cigaretter, sättet produkterna säljs och marknadsförs på, nya konsumenter och möjliga nya risker.

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Öka tillgänglighet

Ett av syftena med den nya lagen är att allmänna platser ska bli mer tillgängliga för alla, särskilt för barn och personer med allergier. Målsättningen är ett rökfritt Sverige där färre än fem procent röker.

– Det finns ett folkhälsostrategiskt syfte med lagen, det vill säga att förekomma och begränsa riskerna med rökning – både på individ- och befolkningsnivå. I och med lagen finns möjlighet att tänka över sina vanor kopplade till rökning och förändra dem, säger Rosaria Galanti.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm

Sedan hösten 2018 driver Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Akademiskt primärvårdscentrum, det regionala programmet Uppdrag tobaksprevention Stockholm som är en samlingspunkt för Region Stockholms tobakspreventiva arbete.  Bland annat fokuserar uppdraget på att göra stödet till tobaksavvänjning inom vården och på Sluta-Röka-Linjen mer tillgängligt för alla.