En man och en kvinna går på en grusgång och håller om varandra.

Tecken på minskad sexuell aktivitet och ökad utsatthet under pandemin

Coronapandemin påverkar människors sexuella och reproduktiva hälsa på olika sätt. Självrapporterad data tyder på minskad sexuell aktivitet och potentiellt ändrade graviditetsplaner. Viss vårdkonsumtion har minskat, vilket medför risk för att sexuellt överförda infektioner inte upptäcks. Och det finns tecken på att barns utsatthet kan ha ökat. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Det finns fortfarande osäkerheter kring hur coronapandemin har påverkat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), både på kort och lång sikt. För att öka förståelsen har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) undersökt effekterna på tillgång till SRHR-relaterad vård, sexliv och relationer, barnafödande och graviditetsönskan samt utsatthet för våld och övergrepp. I en ny rapport presenteras analyser baserade på omvärldsbevakning, helårsdata över vårdkonsumtion i Stockholms län och självskattad data, hämtad från en enkätstudie om pandemins effekter på SRHR.

Minskad vårdkonsumtion kan öka fall av oupptäckta könssjukdomar

CES rapport visar att vårdkonsumtion kopplad till sexuell och reproduktiv hälsa har minskat under 2020, jämfört med 2019. Både vid Region Stockholms ungdoms- respektive barnmorskemottagningar minskade antalet besök något, men främst vid ungdomsmottagningarna.

Att vårdkonsumtionen minskat kan ha negativa konsekvenser. Bland annat finns det risk för fler oupptäckta fall av könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner, STI). Jämfört med tidigare år ses en minskning i antal smittade med gonorré eller klamydia under 2020, trots att den digitala vården ökat.

– Självrapporterad data från länet visar att drygt hälften av de svarande som ville testa sig för en sexuellt överförd infektion upplevde att de hindrades av covid-19-åtgärderna. Eftersom digitaliseringen riskerar att gynna vissa grupper mer än andra, är det viktigt att följa utvecklingen av vårdsökande i olika grupper i befolkningen och att uppmuntra människor att söka vård vid behov, säger Amanda Walter Söderberg, handläggare vid CES och en av rapportens författare.

Vid ungdomsmottagningarna har ökningen av den digitala vården varit drastisk, från mindre än en halv procent distansbesök år 2019 till nästan tio procent år 2020. Det kan öka tillgängligheten, men också ha negativa effekter.

– Det finns risk att det förebyggande arbetet påverkas, till exempel att utdelning av gratis kondomer med tillhörande preventionssamtal, säger Amanda Walter Söderberg.

Under 2020 minskade antalet distribuerade gratiskondomer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med nästan en tredjedel (cirka 29 procent) jämfört med 2019, visar rapporten.

Tecken på minskad sexuell aktivitet

När det gäller sexuell hälsa och relationer, syns tendenser till mindre sexuell aktivitet, större missnöjdhet med sexlivet och en viss ökning av konflikter i relationer. Det visar självrapporterad data från länet, som presenteras i rapporten.

Självrapporterad data visar också att pandemin kan påverka människors graviditetsplaner. Nära en femtedel av kvinnorna som svarade på enkäten uppgav att de ville ha barn senare på grund av covid-19.

– Förutom att kriser har ekonomiska konsekvenser, kan pandemin påverka graviditetsplaner genom rädsla att bli sjuk i covid-19 som gravid, eller att inte kunna ha medföljande vid besök hos barnmorska eller vid förlossning, säger Amanda Walter Söderberg.

Majoriteten (74 procent) hade dock inte ändrat inställning till att få barn.

Ökad risk för genusbaserat våld och våld mot barn

På global nivå finns rapporter om att genusbaserat våld och våld mot barn, särskilt i nära relationer, har ökat under pandemin. Och i Sverige visar Bris rapportering från 2020 att det finns tecken på ökad utsatthet bland barn, vilket kopplas samman med pandemin.

I Stockholms län syns ingen generell ökning av antalet vårdade för våldsutsatthet i bostaden eller bostadsområdet eller våld utövat av partner, under 2020 jämfört med 2019. Men det ska inte tolkas som att utsattheten minskat.

– Det är svårt att dra slutsatser om utvecklingen av våld i nära relationer. Men eftersom rörelsefriheten har begränsats samtidigt som isoleringen ökat, finns det skäl att misstänka att det skett en ökning av utsatthet även här, säger Amanda Walter Söderberg.

I rapporten understryks därmed vikten av fortsatt bevakning.

– Det är också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om hur våldsutsatthet kan uppmärksammas vid vårdbesök, digitala såväl som fysiska, säger Amanda Walter Söderberg.

Foto: Olivia Henningsson/Mostphotos

Publicerad 2021-06-16