Tobakspreventiv satsning kan bidra till en mer jämlik hälsa

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått ett nytt tobakspreventivt uppdrag. Genom att samordna kunskap och expertis ska man utveckla evidensbaserade metoder och insatser för att minska rökning i Stockholms län – och vidare vara ett stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm invigdes i samband med Sluta-Röka-Linjens 20-årsjubileum. Jessica Ericsson, ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri, SLL, fick äran att klippa bandet. Foto: Emma Frekke. 

CES driver Uppdrag tobaksprevention Stockholm i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Under en treårsperiod ska en tobakspreventiv samlingspunkt i Stockholms läns landsting ta form. Med metoder och insatser som vilar på vetenskaplig evidens kommer man rikta sig till flera olika mottagare för att minska tobaksbruket. Vårdinstanser, vårdpersonal, beslutsfattare, frivilligorganisationer och tobaksbrukare själva är mål för insatserna som ska bestå av utbildningar, implementeringsstöd, rådgivning, seminarier, workshops och mycket mer.  

Riktade insatser för jämlik hälsa ­

Även om antalet rökare i Sverige sjunker, så är förekomsten ojämnt fördelad i samhället. Studier visar att rökning är vanligare bland personer med kort utbildning eller låg inkomst och bland utrikesfödda, och ofta går hand i hand med social utsatthet. Uppdrag tobaksprevention Stockholm kommer delvis fokusera på tobakspreventiva insatser som är anpassade för att hjälpa mer utsatta grupper av rökare. 

Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare och specialist i socialmedicin vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES, är samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm. Hon lyfter fram jämlikhetsperspektivet som en stor motivation till arbetet.

­­– Det är ett tydligt tecken på att någonting behöver göras när rökning systematisk skiljer sig bland olika grupper i samhället. Att öka kvaliteten och effektiviteten av insatser som riktas till socialt och socioekonomiskt utsatta är ett sätt att öka jämlikheten i hälsa bland befolkningen, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Stöd till verksamheter och utbildning i tobaksprevention

Uppdrag tobaksprevention Stockholm ska också stödja vårdgivande verksamheter inom Stockholms läns landsting att implementera Socialstyrelsens riktlinjer kring tobaksprevention. Joanna Stjernschantz Forsberg menar att det ofta saknas rutiner för hur tobakspreventiva åtgärder används inom vården. Hon lyfter exemplet ”rökfri operation” som går ut på att hjälpa tobaksrökare att bli rökfria i samband med en planerad operation. Genom att avstå rökning kan man nämligen minska risken för komplikationer både under och efter ingreppet.  

– Det finns evidens för att rökavvänjning i samband med operation är framgångsrik, men samtidigt är det något som inte alltid erbjuds inom vården. Vi behöver därför utveckla metoder som underlättar för vårdgivare att erbjuda rätt stöd till patienten så att tillfället inte går förlorat, förklarar Joanna Stjernschantz Forsberg. 

Ett annat mål med projektet är att utveckla en professionell standard för kvalificerat rådgivande samtal till rökare inom vården. För att rådgivningen ska vara effektiv krävs fördjupad kunskap kring rökning och metoder för att bli rökfri. Tanken är att införa en uppdragsutbildning för vårdpersonal i prevention och tobaksavvänjning vid Karolinska Institutet.

 

Publicerad 2018-10-09