Ungdomsarbetslöshet starkt kopplad till betyg

Låga betyg ökar risken för långvarig arbetslöshet bland unga i områden med många utrikes födda. Det visar en rapport från Centrum från epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting.

Ungdomsarbetslöshet kan ge många negativa konsekvenser på både kort och lång sikt för dem som drabbas. Följderna kan bli allvarliga för de arbetslösas hälsa och även deras framtida karriärmöjligheter kan försämras.

Kartläggning av bakgrundsfaktorer

Bakgrundsfaktorer på individ-, familje- och områdesnivå som kan påverka risken för att drabbas av långvarig ungdomsarbetslöshet i sex månader eller mer, har kartlagts i rapporten. Kartläggningen har utgått från individernas skolbetyg i årskurs 9, och särskilt fokuserat på individer med låga betyg.

Högre risk i områden med många utrikes födda

Unga med låga betyg löpte nästan fem gånger högre risk för långvarig ungdomsarbetslöshet i jämförelse med unga med höga betyg, utan hänsyn till andra faktorer. Efter hänsyn till faktorer på individ- och familjenivå kvarstod fortfarande en risk på drygt tre gånger för unga med låga betyg.

Förutom låga betyg fanns även andra individuella och familjefaktorer som ökade risken för långvarig ungdomsarbetslöshet. Dessa var att ha föräldrar med lägre utbildning eller lägre socioekonomisk ställning, utrikes födda eller ogifta föräldrar, att familjen fått ekonomiskt bistånd, samt sjukhusinläggning för psykisk ohälsa hos antingen de unga eller föräldrarna.

På områdesnivå sågs en ökad risk för unga som bodde i områden med hög andel utrikes födda, där unga med låga betyg löpte den allra största risken för arbetslöshet, som för denna grupp ökade till mer än fyra gånger.

Slutsatsen från rapporten är att insatser mot långvarig ungdomsarbetslöshet lämpligen utformas för individer med låga betyg, och då särskilt i områden med hög andel utrikes födda.

Publicerad 2016-11-15

Kontaktperson