Uppdrag: En mer jämlik hälsa i Stockholms län

Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av regionalt arbete för god och jämlik folkhälsa. Kaisa Snidare, Länsstyrelsen Stockholm, berättade om uppdraget då hon besökte Nätverk för hälsa den 7 februari.

– Målet är att skapa bättre förutsättningar för lokalt hälsofrämjande arbete och kunna ge stöd till kommuner och andra lokala aktörer, säger Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid Länsstyrelsen Stockholm. Under Nätverk för hälsa, ett öppet nätverk för personer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande i Stockholms län, berättade hon om uppdraget och om hur lokalt folkhälsoarbete kan se ut och bedrivas.

Skapa bättre förutsättningar för lokalt arbete

Uppdraget är ett pilotprojekt som ska pågå under 2019 och 2020, med syftet att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa.

– Projektet har tre delar. Först vill vi se till att vi på Länsstyrelsen, internt, integrerar folkhälsoperspektivet i våra verksamheter, till exempel inom tillväxt och samhällsplanering. Den andra delen handlar om att samordna det arbete som görs av regionala aktörer i länet, exempelvis Region Stockholm, Länsstyrelsen och Storsthlm, för att vi ska kunna samordna och paketera stöd till kommunerna. Den tredje delen handlar om direkta insatser för att stödja kommuner i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Kaisa Snidare.

Inventera befintliga nätverk och verksamheter

En av de första uppgifterna inom projektet är att inventera de befintliga nätverk och verksamheter inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, för att kunna ta till vara de lokala och regionala resurser som redan finns.

– Vi vill hitta folk där de är och stärka frågor i befintliga strukturer och inte skapa nya strukturer, om det inte behövs, menar Kaisa Snidare.

Insatserna inom projektet kommer att utvärderas och effekterna mätas med hjälp av Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Uppdraget

Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten fick i september 2018 regeringsuppdraget att ta fram varsin projektplan för pilotprojektet gällande en mer jämlik hälsa. Nuvarande uppdrag handlar om att genomföra projektplanen.

Uppdraget ska genomföras utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård