Ute är bäst!

Nu visar studier på svenska skolbarn det som sedan länge varit känt för yngre barn, nämligen att utelek är oslagbart för att få barn att vara fysiskt aktiva. Det skriver Andrea Friedl på Folkhälsoguidens blogg.

För förskolebarn har åtskilliga studier visat att det blir mer fysisk aktivitet och med högre intensitet när barn är aktiva utomhus jämfört inomhus. Många studier runt om i världen har däremot betonat betydelsen av organiserad fysisk aktivitet. Nu måste vi kanske tänka om, eller i alla fall tänka bredare  när det gäller betydelsen av fri lek utomhus. Oavsett om barn leker fritt eller har  organiserad fysisk aktivitet i till exempel ämnet idrott och hälsa, verkar den gemensamma nämnaren som ökar den fysiska aktiviteten vara att den sker utomhus.

Cecilia Boldemann, forskare på Karolinska Institutet och tidigare anställd på CES, har genomfört ett flertal studier på området. De senaste har varit på barn i skolåldern där hon betonar att det är ”fria utomhusaktiviteter under till exempel raster som bidragit mest till den högintensiva fysiska aktiviteten.  Utomhusaktiviteter i ämnet idrott och hälsa kom upp i nästan samma nivå, och klart över nivån de kommer upp i vid idrott och hälsa inomhus. Inomhuslektioner i övriga ämnen innebar mest sittande”. Det kan kort och gott sammanfattas med att ”vara utomhus genererar i sig mer fysisk aktivitet än att vara inomhus”.

Flickor mer stillasittande 

Samtidigt visade en delstudie i ett socioekonomiskt utsatt område att flickor var mindre fysiskt aktiva än pojkar och att de var stillasittande i längre perioder än pojkar. Cecilia Boldemann beskriver också stora könsskillnader: ”bara ca 1 av 20 flickor var tillräckligt aktiva varje dag vilket kan jämföras med att ca var fjärde pojke nådde detta mål”.

Är tiden inne för att våga prioritera insatser som syftar till att främja just flickors fysiska aktivitet? Uppmätta data på barns fysiska aktivitet visar att flickor redan från två års ålder är mindre fysiskt aktiva än pojkar, och att skillnaderna kvarstår under hela uppväxten.

Prioritera utemiljöer för flickors aktiva lek

Sverige har en hög ambition när det gäller att öka jämställdheten, och då särskilt hos små barn. Nu finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att vi behöver öka flickors fysiska aktivitet. Tillräckligt för att politiker och tjänstemän i länets kommuner bör prioritera och utveckla utemiljöer som särskilt stimulerar flickor till fysiskt aktiva lekar. Prioriteras utemiljöer som stimulerar tjejers aktiva lek, kan man anta att även killarna vill hänga på!

Andrea Friedl,
enheten för barn och ungdomars hälsa

Publicerad 2016-12-20