Välbesökt seminarium om tobak

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomförde den 13 april ett seminarium kring tobak med utgångspunkt från Folkhälsorapport 2015. Under förmiddagen diskuterades även utvecklingen inom området i Stockholms län och hur vi kan påverka den.

Rosaria Galanti, professor och enhetschef på CES inledde förmiddagen med att beskriva tobakläget i länet. Till exempel kan man se skillnader mellan olika utbildningsgrupper, där andelen rökare i den högutbildade gruppen har minskat mest i relation till de övriga utbildningsnivåerna. Detta tyder på att vi behöver bli än bättre på att rikta vårt stöd till särskilt utsatta grupper. Informationen vi sprider behöver även bli mer kulturellt anpassad, inte bara översatt till olika språk, menade hon.

Insatser för att minska tobaksanvändningen

Ann Post, driftansvarig på Sluta-Röka-Linjen presenterade olika insatser som genomförs för att minska tobaksanvändningen på lokal, nationell och internationell nivå. Bland annat har en ny nationell ANDT-strategi för 2016-2020 kommit och ett EU-direktiv kring tobaksproduktion som införs i Sverige den 20 maj 2016. Där regleras till exempel cigarettförpackningarnas utseende, 65 procent av fram- och baksida ska täckas av hälsovarningar i både bild och text. Det blir även ett förbud mot att smaksätta cigaretter.

Flera erbjuder stöd att sluta röka

I Stockholms län finns cirka 80 diplomerade tobaksavvänjande och totalt 983 personer i hela landet. De flesta är verksamma inom primärvården, men även inom friskvård och slutenvård. Andra verksamheter som erbjuder stöd att sluta röka är Beroendecentrum och Sluta-Röka-Linjen.

Två nyheter inom Sluta-Röka-Linjens verksamhet är dels hemsidans möjlighet att när som helst gå in och lyssna på rökavvänjningsråd och dels att vårdpersonal kan remittera patienter till Sluta-Röka-Linjen för ett samtal med tolk.

Satsning på utsatta grupper

Förmiddagen avslutades med att Jessica Ericsson (L), ordförande programberedningen för folkhälsa och psykiatri, presenterade hur den politiska majoriteten ser på arbetet med tobaksprevention. Beroendevården och psykiatrin kom upp som särskilt prioriteradeområden, där patienterna behöver erbjudas stöd att sluta röka. Andelen rökare är hög och många är intresserade av att sluta. Det bör också satsas på andra särskilt på utsatta grupper, till exempel nyanlända, där bland annat hälsokommunikatörerna kan genomföra ett viktigt arbete. Viktigt att veta är att detta inte är ett fritt valt arbete för personal inom hälso- och sjukvården, avslutade Jessica Ericsson.

Vill du veta mer så går det bra att ta del av presentationerna som Rosaria Galanti och Ann Post visade.

Publicerad 2016-04-19