Viktigt uppmärksamma våld i nära relationer inom BUP och ätstörningsenheter

Många av dem som har kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och ätstörningsenheter har erfarenhet av våld i nära relationer. Därför är det viktigt att öka kunskapen om hur dessa verksamheter kan uppmärksamma detta ämnesområde.

Denna delrapport beskriver kunskap, rutiner och behov kring upptäckt och bemötande av våld i nära relationer inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter och ätstörningsenheter i Stockholms läns landsting.

Många av de barn och föräldrar som har kontakt med BUP uppger att det förekommer eller har förekommit våld i familjen. Bland barn mellan nio och 17 år, i kontakt med BUP, uppgav hälften att det förekom våld mellan vuxna och/eller att barnen själva utsatts för våld.

Bland personer med ätstörningar visar studier att de som var utsatta för våld i nära relationer löpte mer än dubbelt så hög risk för hetsätning och självframkallade kräkningar jämfört med de som inte var utsatta för våld. En annan studie visar att bland dem som hade varit utsatta för våld i nära relationer under det senaste året var det en femdubblad risk för att även uppfylla diagnostiska kriterier för anorexia nervosa eller bulimi i jämförelse med de som inte varit utsatta för våld.

Utifrån detta är mycket angeläget att uppmärksamma våld i nära relationer i kontakten med unga inom BUP och ätstörningsenheter.

I delrapporten presenteras svaren från personal inom BUP och ätstörningsenheter i jämförelse med svaren från personal inom landstingets övriga vårdområden. Bland annat framkommer följande:

  • Personal inom BUP och ätstörningsenheterna har mer kunskap om våld i nära relationer från sin grundutbildning och mer kännedom om olika stödinsatser för barn än övriga svarande.
  • Större andel personal inom BUP och ätstörningsenheterna har mött personer som sökt vård av annan orsak där det framkommit förekomst av våld. Personalen på BUP och ätstörningsenheterna uppgav i högre utsträckning att det inte var svårt att ställa frågor om våld jämfört med övriga svarande.
  • Skriftliga rutiner för anmälan till socialtjänsten vanligare, flertalet upplevde att de hade stöd från sin chef i situationer som handlar om våld i nära relationer.
  • Behovet av utbildningsinsatser gällande barn som lever med eller är utsatta för våld i nära relationer var högre på BUP och ätstörningsenheterna än inom andra verksamheter. 

Publicerad 2016-07-06

Kontaktperson