Samtal och motion upplevs viktigt för psykisk hälsa

Samtal och motion var de strategier som flest beskrev för att må bättre psykiskt, enligt de patienter som deltog i en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting. Undersökningen visar också att patienterna beskrev många olika orsaker till den psykiska ohälsan, såväl inre som yttre.

Studien från CES bygger på en analys av svaren på öppna frågor i en enkät som lämnades ut till patienter i väntrummen vid två öppna psykiatriska mottagningar inom Stockholms län under hösten 2014. Totalt sett besvarades enkäten av 590 personer i åldrarna 18-78 år, 72 procent kvinnor och 28 procent män. Något färre besvarade de öppna frågorna.

Samtal har en positiv inverkan

Samtal har en positiv inverkan, det menar en majoritet av de patienter som besvarade den öppna frågan om vad som fick dem att må psykiskt bra. Det kan vara samtal med professionell vårdpersonal, men även samtal med familj och vänner sågs som viktiga. Nästan dubbelt så stor andel kvinnor som män beskrev samtal som viktigt för att må bättre psykiskt.

Motion positivt - få lyfte fram medicin

I studien var det också många som ansåg att motion hade positiv effekt på deras psykiska hälsa. Som den tredje viktigaste strategin framhölls, speciellt av kvinnorna, avslappning/medveten närvaro, exempelvis mindfulness. Det var bara ett fåtal personer som enbart uppgav medicin som det som fick dem att må bättre. Totalt sett uppgavs medicin enskilt eller i kombination med annan strategi vara en bra lösning enligt tio procent av patienterna.

Mångfasetterade orsaker – speglar ofta livssituationen

Den största delen av patienterna ansåg att den psykiska ohälsan helt eller delvis var orsakad av de aktuella besvären/diagnosen. Utöver det var det också många som angav att personliga egenskaper, såsom bristande självförtroende och självkänsla, orsakade den psykiska ohälsan. Därefter följer livsstress och uppväxtvillkoren. Kvinnorna lyfte i högre grad än männen bland annat fram höga krav.

Av värde att ta del av patienternas samlade perspektiv

Det kan vara värdefullt för såväl professionen som andra aktörer inom området att ta del av patienternas perspektiv, förhoppningar och erfarenheter på ett samlat och mer generellt plan än mötet med den enskilde patienten.

– Det kan ge en förståelse för patientgruppen i stort, något som också kan hjälpa oss förbättra och utveckla omhändertagandet, anser Nina Åsbring, ansvarig för studien.

Publicerad 2016-11-22

Kontaktperson