Varierande kvalitet på hur fysisk aktivitet främjas i förskolan

Många förskolor i Stockholms län arbetar hälsofrämjande, men kvaliteten på arbetet varierar. Det visar en kartläggning av förskolors arbete med att främja fysisk aktivitet som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) gjort.


Under 2016 genomförde CES en kartläggning av arbetet med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet i Stockholms läns förskolor. Kartläggningen var enkätbaserad och genomfördes bland förskolor, förskolechefer och verksamhetschefer hos både kommunala och fristående huvudmän.

Behov av en mer aktiv och hälsofrämjande pedagogik

Resultaten visar att förskolor inom Stockholms län generellt arbetar hälsofrämjande. Ungefär 66 procent av förskolorna har organiserad fysisk aktivitet om minst 20 minuter varje vecka. Drygt hälften, 54 procent, har en gård som motsvarar en halv fotbollsplan, och 34 procent av förskolorna har en skriftlig policy eller liknande för fysisk aktivitet.

Samtidigt skulle majoriteten av förskolor behöva bredda perspektivet för att tillämpa en mer aktiv och medveten hälsofrämjande pedagogik när det gäller fysisk aktivitet. 

– En åtgärd som sannolikt kan ha betydelse för barns framtida hälsa är att se till att förskolegården följer Boverkets allmänna råd och vägledning om friyta, säger Daniel Berglind, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES.

Konkreta råd om förbättande åtgärder

 • Utveckla utformningen av gårdarna:
  > Öka barnens tillgängliga yta genom att flytta stängsel eller ta upp grindar.
  > Skapa fler passager med möjligheterna att springa runt olika gårdselement som
         – förrådshus
         – dunge eller buskage
         – kulle
         – förskolebyggnaden (genom att flytta stängsel). 

 • Tydliggör arbetssätt i styrdokument för fysisk aktivitet. Förslag på innehåll:
  > minimitid ute
  > utevistelse varje dag
  > utevistelse både för- och eftermiddag
  > möta föräldrarna utomhus
  > organiserad påklädning
  > etablera rutiner för öppethållande av grindar
  > begränsa ej pedagogiskt motiverad skärmtid
  > personalbeteendet – stimulera barn till rörelse i samband med utevistelse.

Publicerad 2018-12-27