Elevhälsan och skolmiljön viktiga byggstenar i folkhälsoarbetet

En ny forskningsöversikt slår fast vilka typer av interventioner som är effektiva för att förbättra matvanor och öka fysisk aktivitet i skolan, ett område som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, jobbar intensivt med.

Den 2 maj redovisade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket på regeringens uppdrag förslag till åtgärder för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Arbetet har avgränsats till hälsofrämjande och förebyggande insatser i den friska befolkningen. I rapporten slås fast att skola och förskola, arbetsplatser, hälso- och sjukvården, närområdet, föreningslivet, livsmedelskedjan och omsorgen är viktiga aktörer och samhällsstrukturer i ett sådant arbete.

Insatser förändrar matvanor och fysisk aktivitet

I en ny forskningsöversikt, som utgjorde ett underlag till myndigheternas rapport, slås fast att flera olika interventioner i skolan, som inkluderar både undervisning och skolmiljö, är effektiva för att förbättra matvanor och öka fysisk aktivitet. Effekten blir större om även föräldrar och lokalsamhälle involveras. Fler timmar i skolidrott, förändrat innehåll i idrottslektionerna, aktiva moment i den vanliga undervisningen, rastaktiviteter och förändring av skolgårdar kan leda till ökad fysisk aktivitet. Införandet av policyer kring mat och måltider samt att modifiera måltidsmiljön och att involvera skolmåltidspersonal leder till bättre matvanor bland skolbarnen.

SkolmatSverige och Elevhälsoportalen

Glädjande nog har regeringen redan aviserat insatser i skolan för att öka fysisk aktivitet, bland annat genom att öka antalet idrottstimmar. Förhoppningsvis kommer initiativet att utvärderas som ett så kallat ”naturligt experiment”. Resultat från det webbaserade verktyget SkolmatSverige, som drygt 40 procent av alla skolor i landet i dag använder, visar på en bra måltidskvalitet i länet och nationellt, men det finns utrymme för förbättringar vad gäller vissa näringsämnen och hållbarhetsaspekter.
Elevhälsoportalen är ett annat webbaserat verktyg som hjälper skolor och förskolor att arbeta systematiskt och evidensbaserat för en god hälsa inom sju hälsoområden. Andra pågående aktiviteter vid CES är utvärderingen av hälsosamtal inom elevhälsan för barn med övervikt (”Brännpunkten”) och i samarbete med Karolinska Institutet studien En frisk skolstart Plus - föräldrastöd i skolor i resurssvaga områden i samverkan med primärvården.

Minska ojämlikhet i hälsa

I väntan på att regeringen omsätter flera förslag till handling jobbar vi på med hälsoarbetet i skolorna i Stockholms län. På sikt hoppas vi att detta arbete ska bidra till att minska ojämlikhet i hälsa avseende kön, socioekonomi och födelseland.


Publicerad 2017-05-30