Evidens, implementering och folkhälsa

Henna Hasson, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om implementering och hälsa.

Hur ska vi göra så befolkningen nås av de bästa insatserna? Nyligen besökte jag Annual Conference on Dissemination & Implementation i Washington DC, där frågan om hur implementeringskunskap kan bidra till att minska ojämlikhet i hälsa diskuterades. En utgångspunkt är att sådan ojämlikhet minskar när evidensbaserade insatser, som riktlinjer och vårdprogram, effektivt och systematisk implementeras i praktiken. Konferensen visade att kunskapsläget kring vilka faktorer som hindrar att nya metoder används, liksom om hur man lyckas bättre nu är gott. Inte minst tack vare svensk implementeringsforskning.

Jag och mina kollegor presenterade bl.a. en ny modell för komplexa implementeringsinsatser, och hur politiska aktörer kan påverka processen. Det var roligt att konstatera att vi på enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, kan förmedla denna nya kunskap genom vår seminarieserie och utbildning i metodstöd.

Kristin Thomas visade nyligen i sin avhandling Implementation of coordinated healthy lifestyle promotion in primary care på problematiken kring implementering av hälsofrämjande insatser. Hon studerade hur så kallade livsstilsteam kan bidra till förbättringar inom primärvården. Jag var opponent vid disputationen, och vi hade ett intressant samtal om hur svårt vårdcentralerna hade att integrera livsstilsteamen och samtal om levnadsvanor i rutinerna på verksamheterna. Detta ledde till att patienterna inte i någon större omfattning fick ta del av metoderna som rekommenderas i aktuella riktlinjer. Kristin Thomas drog slutsatsen att uppdraget som gavs till vårdcentralerna inte beaktade vilka förutsättningar dessa hade för implementeringen.

Detta är kärnan i implementeringsproblematiken, och visar på behovet av metoder som tar hänsyn till de lokala omständigheterna. Generella strategier såsom massutbildning av personal hjälper sällan, utan insatserna behöver skräddarsys. Enheten för implementering hjälper kontinuerligt olika aktörer att anpassa insatser efter lokala förutsättningar.

Ibland kan implementering av nya arbetsmetoder kännas som en tung och långsam process. Lite inspiration på vägen kan man få genom filmen Jeanette om journal via nätet från Norrbottens läns landsting som finns på Youtube. Och så står vi, enheten för implementering, redo att hjälpa till!

Henna Hasson,

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Publicerad 2016-01-19