Kommissionen för jämlik hälsa i halvtid

Bo Burström, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om den statliga kommissionen för jämlik hälsas arbete hitintills.

Vid Socialmedicinsk förenings vårmöte presenterade Olle Lundberg, ordförande för den statliga kommissionen för jämlik hälsa arbetet hittills. Kommissionen konstaterar att skillnaderna ökar mellan hög- och lågutbildade i förväntad livslängd och att en viktig anledning till ojämlikhet i Sverige ligger i skillnader i kontroll över resurser.

För de som har mindre individuella resurser är de kollektiva samhälleliga resurserna (såsom skola, vård och omsorg) än viktigare. Både tillgång till och kvalitet i tjänster är viktigt. Välfärdspolitiken har blivit mindre jämlik, och värdet på offentliga bidrag och ersättningar har minskat i förhållande till löner på arbetsmarknaden. Vidare har den beslutade folkhälsopolitiken inte implementerats och det har varit brist på strategiskt fokus.

Kommissionen ska komma med sin slutrapport i maj 2017 och har i uppdrag att dels ta fram förslag, men också att stimulera till diskussion och ha dialog med olika aktörer. Man arbetar med att ta fram förslag till åtgärder som både ska påverka den sociala gradienten, det vill säga gradvisa sociala skillnader mellan grupper, och gynna mer utsatta grupper. Arbetet riktas både mot individer och strukturer.

Det handlar om att minska ojämlikhet i levnadsförhållanden, att förbättra styrning och uppföljning av folkhälsopolitik, förbättra välfärdsinstitutioners möjligheter att kompensera de behov som finns i grupper med mindre individuella resurser, genom tillgång till service och ökade kontantstöd. Vidare behövs särskilda åtgärder till vissa grupper, särskilt de med många samtidiga problem. Man vill föra in jämlikhetsaspekter som rutin i styrning, uppföljning och utvärdering. Vidare behövs en mer systematisk och integrerad ansats vad gäller datatillgång, insamling och analys av data om ojämlikhet för att kunna följa utvecklingen över tid.

Kommissionen fyller en viktig funktion i att granska hur existerande policydokument implementeras och hur verksamheter inom välfärdsområdet faktiskt fungerar, innan nya förslag läggs fram. Vidare måste datainsamling förbättras för att möjliggöra analyser av sociala skillnader i utvecklingen av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer över tid.

Bo Burström

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Publicerad 2016-05-09