Varje patient räknas - CES utvärderar implementeringen av standardiserade vårdförlopp

En mer jämlik vård, kortare väntetider, och ökad kvalitet och nöjdare patienter. Det är målet med en satsning på standardiserade vårdförlopp inom cancervården. CES utvärderar implementeringen av satsningen.

Regeringen fattade hösten 2014 beslut om att inleda en satsning inom cancervården som syftar till att skapa en mer jämlik vård, kortare väntetider, ökad kvalitet och nöjdare patienter. Satsningen –  som kallas ”varje dag räknas” bygger delvis på standardiserade vårdförlopp (SVF) som ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancersjukdom till diagnos och behandlingsstart. 

Syfte att identifiera och beskriva förklaringsfaktorer

Enheten för implementering och utvärdering på  Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) att utvärdera implementeringen av SVF inom regionen. Syftet är att identifiera och beskriva förklaringsfaktorer som främjar och/eller försvårar SVF inom cancervården ur patientens och vårdpersonalens perspektiv. Arbetet har pågått sedan hösten 2016 och hittills har cirka 40 intervjuer genomförts med bland annat onkologer, patologer, radiologer, primärvårdsläkare, sjuksköterskor och koordinationer.

I höst fortsätter intervjuerna med cancerpatienter, närstående och företrädare för patientföreningar,  som är mycket viktiga grupper i arbetet .

Inspirationsdag med tre olika teman

Den 10 maj höll RCC en inspirationsdag med fokus på  kortare väntetider inom cancervården. Under dagen fick omkring 100 deltagare möjligheten att inspireras och ta del av varandras erfarenheter.  Dagen bjöd på presentationer med fokus på tre olika teman: Moderna sätt att mötas i vården, Patienten i fokus och Utvecklingsprojekt som stödjer processen. Deltagarna fick lära sig om nya IT-metoder som underlättar och möjliggör för SVF, vikten av primärvårdinsatser som en första länk inom cancervården och hur man bättre kan arbeta för en mera jämlik cancervård.

Dagen avslutades med en presentation av Henna Hasson, chef på Enheten för implementering och utvärdering, CES, som pratade om ”Implementering av SVF - lärdomar så här långt från följeforskning”.

CES enhet för implementering och utvärdering ser uppdraget med SVF som ytterst viktigt. Alla har någon närstående eller känner någon som drabbats av cancer och för dem är det inte, som en av föredragshållarna uttryckte det, ”varje dag som räknas”, det är varje patient som räknas!

Enheten för implementering och utvärdering består av Mårten Åhström, Henna Hasson, Anneli Marttila, Diana Corman och Sara Delilovic.

 

Sara Delilovic,
Enheten för implementering och utvärdering

Publicerad 2017-05-17