Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet

Välkommen till en utbildningsdag om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Under hösten 2016 ges utbildningen vid två tillfällen.

Förskolan har unika förutsättningar att tidigt grundlägga hälsosamma mat- och rörelsevanor. Förskolans hälsofrämjande arbete har särskilt stor betydelse eftersom många barn tillbringar mer vaken tid med förskolepersonalen än med sina föräldrar under veckodagarna.

Goda mat- och rörelsevanor är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling och för deras framtida hälsa som vuxna. Samtidigt visar forskning att vuxna är viktiga förbilder för barn och att deras beteende kan ha stor påverkan på barns mat- och rörelsevanor och risk för att utveckla övervikt.

Att främja hälsa och samtidigt förebygga övervikt i förskolan handlar i huvudsak om att ge barnen vanan av att äta hälsosamt, att leka ute i friska luften varje dag och tillgång till pedagoger som har en hälsofrämjande pedagogik.

Utbildningsdag om mat och rörelse

Utbildningsdagen riktar sig till ledare, pedagoger och måltidspersonal i förskola eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.

Innehållet under dagen har sin utgångspunkt i forskningen om:

  • Barns närings- energi och rörelsebehov
  • Hälsopedagogik, vid måltiden och utevistelsen
  • Förskolegårdens utformning och dess påverkan på barns fysiska aktivitet

Vi tar upp hur förskolan kan arbeta hälsofrämjande genom att främja goda mat- och rörelsevanor, som ett led i att nå läroplanens (Lpfö-98 rev 2010) mål om hälsa.
Elevhälsoportalen presenteras. Portalen har utvecklats av Stockholms läns landsting för att stödja förskolor i att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön.

Anmälan

Anmäl dig senast tisdag 4 oktober 2016.

Anmälan är bindande och bekräftelse skickas ut efter sista respektive anmälningsdag.
För mer information kontakta Andrea Friedl, e-post: cesforskola@sll.se

Det är viktigt att varje deltagare anmäls separat med angivet namn, befattning och så vidare.

Information om utbildningsdagen

  • Tid: Tisdag 11 oktober 2016, klockan 9.00 –16.00
  • Plats: Föreläsningssalen Inghe, Tomtebodavägen 18A (Karolinska Institutets område) Solna
  • Pris: 1 350 kronor exklusive moms. I priset ingår vissa material, mellanmål och lunch.
  • Målgrupp: Ledare, pedagoger och måltidspersonal i förskola eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.