Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra?

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Handlingsprogram Övervikt och fetma (HPÖ) bjuder in till ett interaktivt seminarium om hur skolan kan bidra till att motverka övervikt och fetma bland elever.

Det råder stor enighet om att övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem som bör förebyggas och behandlas så tidigt som möjligt. Fetma bidrar i hög utsträckning till den samlade sjukdomsbördan i samhället, till ökad psykisk ohälsa och till större social ojämlikhet i hälsa. Skolan når alla barn och elevhälsan är därför en mycket viktig resurs i arbetet mot övervikt och fetma, men i dagsläget saknas evidensbaserade metoder för detta arbete.

Under seminariet kommer vi att diskutera hur läget ser ut i dag i Stockholms län, i Sverige och internationellt. Dessutom presenteras resultat från en
aktuell pilotstudie där genomförbarheten av Brännpunktens samtalsmetod för barn med övervikt ”MittbpSamtal” har testats inom elevhälsans ram.
Syftet med detta interaktiva seminarium är att samla viktiga aktörer och tillsammans diskutera hur vi går vidare i framtiden med denna viktiga fråga.

Information och anmälan

TID: Onsdag 5 december 2018 kl. 13.00 – 16.00
PLATS: Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna
ANMÄLAN: Anmälningstiden har gått ut.

Att fundera över inför seminariet

Vad är den främsta utmaningen i din yrkesroll när det gäller barn med övervikt/fetma?

Välkommen!