Välkommen till 'Leda implementering och förbättringsarbete'

Vi erbjuder ett metodstöd som ger dig praktiska verktyg för att genomföra implementerings- och förbättringsprojekt på din arbetsplats.

Att leda implementering av nya metoder, riktlinjer eller vårdprogram är en kontinuerlig uppgift för många chefer. Vill du lära dig mer om att effektivt leda implementeringsprocesser?

Träning i ledarskap

Metodstödet baserar sig på arbetsmetoder och verktyg som har utarbetats av erfarna forskare inom implementering och ledarskap. Programmet omfattar konkreta moment kring hur man som chef effektivt kan leda implementeringsarbete, det vill säga träning i ledarskap.

Fem workshops

Metodstödet består av fem halvdags workshops. Varje workshop innehåller korta föreläsningar om ledarskap vid implementering, erfarenhetsutbyte med andra chefer och praktiska övningar. Du har chansen att arbeta med en pågående implementering och praktisera det du lär dig under kursen gång. Under metodstödet får du också tillgång till expertstöd och handledning. Inför kursstart genomförs en kort enkät som handlar om ditt ledarskap vid implementering. Enkäten besvaras av dig och medarbetare i din grupp. Syftet är att få återkoppling på styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet vid implementering. Enkäten kommer att användas som en källa till återkoppling och upprepas efter metodstödet för att studera hur ditt ledarskap har utvecklats. Vi utvärderar kursen kontinuerligt för att kunna anpassa den till dina behov.

På detta metodstöd lär du dig bland annat mer om:

  • Identifiera hur du som chef leder implementering i dagsläget och hur ditt ledarskap kan utvecklas.
  • Leda planering, genomförande och utvärdering av ett implementeringsarbete.
  • Coacha och stödja medarbetare på ett sätt som skapar engagemang.
  • Analysera specifika förutsättningar på den egna arbetsplatsen som påverkar implementering.

Enkäter

Vecka 33/34/35 kommer du och dina medarbetar att få fylla in en kort enkät om ledarskap vid implementering. Återkoppling på resultaten får du vid workshop 1. Enkäten upprepas vecka 48/49/50.

Anmälan - OBS, fullbokat!

Eftersom metodstödet innehåller teori, men framförallt övningar har vi begränsat deltagarantalet till maximalt 16 personer. Vi väljer ut deltagarna utifrån informationen som lämnas i samband med intresseanmälan. .

Observera att deltagandet är bindande efter det du har valts ut till att delta. En avgift på 5 000 kronor utgår om du inte deltar i metodstödet.

I intresseanmälan ombeds du att lämna följande information:

  • Namn, nuvarande befattning, information om din arbetsplats
  • Dina erfarenheter av förbättringsarbete
  • Information om en aktuell implementering som du kommer att kunna arbete med under metodstödet
  • En motivering till varför du vill delta
  • En försäkran om att du kommer ge metodstöd och aktivitet i samband med metodstödet (till exempel enkäter) högsta prioritet.

Frågor

Vid frågor mejla: ledarskapimplementering.slso@sll.se

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som är ett kunskapscentrum inom SLSO, Stockholms läns landsting. Vi ger stöd till implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer, vårdprogram eller andra förändringsprojekt. Enhetens aktiviteter omfattar utbildningar, seminarier, handledning, expertråd och relevant skriftligt informationsmaterial. Vi arbetar evidensbaserat och använda den senaste forskningen som underlag för metodstödet.

Varmt välkomna till metodstödet!

Henna Hasson 
Enhetschef Enheten för implementering och utvärdering 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) SLSO, Stockholms läns landsting

Information om kursen

Datum och tid:

• 14 september kl 9-17
• 9 oktober kl 13-17
• 8 november kl 13-17
• 22 november kl 13-17

Plats:

Torsplan, Stockholm

Målgrupp

Chefer som vill utveckla sitt ledarskap vid implementerings- och förbättringsarbete och lära sig mer om implementering. Du ska ha ett pågående förändringsarbete under hösten 2017 vilket du använder som praktiskt exempel.

Anmälan

Kursen är fullbokad. Anmälan kan ej längre göras.