Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Under våren 2023 startar kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården. Kursen 7,5 högskolepoäng. 

Ansvarig instutition för kursen är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet. Kursen ges i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO.

Kursens syfte 

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats. 

Kursinnehåll

Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället,beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursupplägg

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter.
  • Praktiska övningar med återkoppling.
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning i grupp.
  • Individuella hemuppgifter och hemtenta.

Kursen sträcker sig över lite drygt tre månader, med totalt åtta schemalagda utbildningsdagar. Räkna med minst två dagar för eget arbete som: tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

 

Tid och plats för kursen

Kursstart: 2 februari kl 9:00
Obligatoriska kursdagar: 2 och 3 februari, 13 och 14 februari, 15 mars, 20 mars,
18 april och 3 maj.
Beräkna minst två dagar för eget arbete.
Kursen ges helt på distans via Zoom och läroplattformen Canvas.

 

Behörighet

Kursen ges på avancerad nivå. Totalt minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relaterat område. En förutsättning för att gå kursen är att du på din arbetsplats träffar personer som behöver stöd att sluta bruka tobak, samt att du har mandat från din arbetsgivare att arbeta med tobaksavvänjning.

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig till kursen här (kiu.mira.se) eller besök uppdragsutbildningarnas sida (utbildning.ki.se) och sök på tobak.