Folkhälsa och folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa.

Folkhälsoarbetet inom Region Stockholm bedrivs i samverkan med bland annat kommunala förvaltningar, skolor, länsstyrelsen, frivilligorganisationer och myndigheter på nationell nivå.

Visionen för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. 

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar både om befolkningens hälsotillstånd och om hur hälsan fördelar sig mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsa är det samlade resultatet av individernas hälsa i en befolkning. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

 

 

Folkhälsoarbete i Region Stockholm

Folkhälsoarbetet i Region Stockholm leds på delegation av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns en grupp, enheten för hälsoutveckling, som har ett övergripande strategiskt ansvar för regionens folkhälsoarbete. Den fungerar också som Region Stockholms samlade beställarfunktion gentemot tre centrumbildningar: 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bedriver forskning och epidemiologisk bevakning kring folkhälsa, levnadsvanor och psykisk hälsa samt ger stöd till Region Stockholms verksamheter att implementera och utvärdera metoder och arbetssätt.

Inom CES ges även utbildningar inom levnadsvanor och implementering riktade till dem som arbetar inom vård och omsorg.

CES driver webbplatsen Folkhälsoguiden.

Läs mer om CES på ces.regionstockholm.se

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön.

CAMM arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Läs mer om CAMM på camm.regionstockholm.se

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Stockholms centrum för hälsoekonomi (StoCHE) och HTA Region Stockholm. 

NASP erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. NASP arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data samt utveckling av metoder för att förebygga självmord.

StoCHE fokuserar på hur resurser används inom samhället och i hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa.

HTA Region Stockholm utvärderar vetenskapligt underlag för nya eller ifrågasatta metoder och processer inom vården. De bidrar även med expertkunskap kring metodutvärdering och prioritering till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Läs mer om CHIS på chis.regionstockholm.se

Fotograf: Emma Frekke. Illustration: Region Stockholm

 

Publicerad: 2022-10-24