Push ups

Levnadsvanor

Levnadsvanor har betydelse för vår hälsa

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Matguiden

Matguiden erbjuder kunskapsstöd till dig som arbetar med att främja hälsosamma matvanor i inom hälso- och sjukvården och verksamheter på kommunal nivå. Ta del av senaste forskningen, evidensbaserade insatser och exempel på måltider för olika målgrupper.

Alkoholvanor

Riskbruk av alkohol är vanligt bland vuxna i Stockholms län. Läs om hälsoläget i Folkhälsorapport 2023 och ta del av förebyggande insatser på samhällsnivå och i vården.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är viktigt för att bibehålla en god hälsa.  Läs om hälsoläget i Folkhälsorapport 2023 och ta del av insatser på samhällsnivå och i vården för att öka den fysiska aktiviteten.

Rökning

Rökning minskar i  Stockholms län, men snusandet ökar. Läs om hälsoläget för tobaks- och niktotinbuk i Folkhälsorapport 2023 och ta del av förebyggande insatser på samhällsnivå och i vården.

Folkhälsokollen bild

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen ger dig överblick över hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms län. Använd verktyget för att öka möjligheterna att hitta insatser för att förbättra hälsan – på  områdesnivå i kommuner och stadsdelar.

Hög ned rapporter/broschyrer

Publicerat om levnadsvanor

På sidan Publikationer finns rapporter och informationsmaterial om levnadsvanor. Hitta det du behöver med sökord och filter.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen hjälper skolor och förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola och förskola.

SkolmatSverige

SkolmatSverige ger grundskolor och kommuner möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Det digitala verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet.

Hälsometerns appikon

Hälsometern

Region Stockholms folkhälsoapp ger användaren möjlighet att överblicka sin egen fysiska aktivitet och hälsa, samtidigt som användaren bidrar till insamling av folkhälsodata.

Två förskolebarn på förskolegård

Rörelseprojektet

Rörelseprojektet undersöker om en strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig. 

Sluta röka-linjen har rätt att använda denna bild.

Sluta-röka-linjen

Stöd och handledning inom tobaksavvänjning.

Alkohollinjen

Stöd och rådgivning för den som oroar sig för egna eller anhörigs alkoholvanor.

Stödlinjen

Stöd och hjälp vid spelproblem.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

På RESPI presenteras en sammanställning av det vetenskapliga underlaget rörande restriktion av alkohol på befolkningsnivå för att minska självmordshandlingar. 

Människor i rörelse, stadsmiljö

STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet.