Återgång i arbete efter covid-19

Så påverkade yrke, krav i arbetet och tidpunkt för sjukskrivning

2023

Ina Anveden Berglind, Magnus Alderling, Maria Albin och Theo Bodin

Forskning och utveckling, Rapport , Arbete och arbetsmiljö

Syftet med denna rapport var att ge ett underlag för bedömning av ifall det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19.

Redan tidigt under pandemin kom signaler om att många som insjuknat i covid-19 hade fortsatta symtom efter sjukdomens akuta fas, så kallad postcovid. Det gällde även dem som initialt inte hade haft en svår sjukdom. Syftet med denna rapport är att ge underlag för bedömning av om det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19 infektion.

Frågor som undersökningen ville besvara

Efter sjukskrivning i mer än 90 dagar till följd av covid-19 infektion:

  • Återgår vissa yrken/yrkesgrupper senare i arbete än andra?
  • Påverkar specifika krav i arbetet, som höga fysiska eller psykiska krav, återgång i arbete?
  • Skiljer sig återgången i arbete mellan tidiga och senare delar av pandemin?
  • Återgår de som sjukhusvårdats för sin covid-19 infektion senare i arbete
  • Påverkar tidigare sjukskrivning eller samsjuklighet återgång i arbete?
  • Är andra individfaktorer som kön, ålder, födelseland eller hushållets sammansättning av betydelse för återgång i arbete
Omslag Återgång i arbete efter covid-19