Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

2024

Gun Johansson, Theo Bodin, Ninni Norlinder

Forskning och utveckling, Rapport , Arbete och arbetsmiljö

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar den senaste arbetshälsorapporten. Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken.

Hur hänger ohälsa ihop med arbetsförhållanden och yrkesgrupper?

I Arbetshälsorapport Stockholms län 2024 fokuserar vi på hur ohälsa hänger ihop med arbetsförhållanden och yrkesgrupper. Utöver ohälsans ojämlika fördelning och barriärer till vård, beskriver vi hur två aspekter av arbetarskydd, kunskap om arbetsmiljöansvarig och tillgång till företagshälsovård, är fördelade mellan grupper. Sådant arbetarskydd är betydelsefullt för att identifieraoch hantera hälsorisker i arbetet. 

Syfte - översikt och underlag för prevention

Syftet med arbetshälsorapporterna för Stockholms län är att ge en översikt över läget för den arbetsrelaterade hälsan i länet, kartlägga risker i arbetsmiljön och sprida kunskaper om möjlighet till prevention. Rapporterna tas fram av Centrum för arbets- och miljömedicin på uppdrag av Region Stockholm och har presenterats omkring vart fjärde år sedan 1991.

Underlag till rapporten

Resultaten i årets rapport bygger i huvudsak på data från Folkhälsoenkäten från 2021 och sociodemografiska data från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Arbetshälsorapport Stockholms län 2024