Förskolans förutsättningar för att främja fysisk aktivitet

2018

Daniel Berglind, Andrea Friedl

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Faktabladet visar att de flesta förskolor skulle behöva tillämpa en mer aktiv och medveten hälsofrämjande pedagogik när det gäller fysisk aktivitet. En åtgärd som kan ha betydelse för barns framtida hälsa är att se till att förskolegården följer Boverkets allmänna råd och vägledning om friyta.

Förstasida