Alkoholkonsumtion och risknivåer

Kunskapsunderlag och förslag till rekommendationer

2018

Peter Allebeck, Sven Andreasson, Sven Wåhlin, Mats Ramstedt, Johanna Gripenber

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten sammanfattar kunskapsläget angående alkohol och hälsorisker och ger underlag till formulering av rekommendationer om lågriskkonsumtion.

Såväl inom hälso- och sjukvården som i den allmänna samhällsdebatten kommer frågan om alkohol och dess hälsorisker ofta upp. Det efterfrågas råd och riktlinjer för hur mycket alkohol man kan dricka utan risk för skador. Personal inom hälso- och sjukvården efterfrågar forskningsbaserad kunskap och handfasta råd som de kan ge till patienter. Massmedia har ofta inslag om alkohol och dess skador och den förmodade nyttan av alkohol.

I denna rapport ges en översikt över aktuell kunskap om sambandet mellan alkoholkonsumtion och olika hälsoeffekter. Vi redovisar rapporter från andra länder där expertgrupper gjort omfattande genomgångar av litteratur och föreslagit riktlinjer för lågriskkonsumtion som antagits av nationella myndigheter. Mot bakgrund av det vetenskapliga kunskapsläget, och tidigare erfarenhet av riktlinjer, ger vi förslag på hur man i Sverige kan formulera rekommendationer för lågriskkonsumtion av alkohol. Även om ”riktlinjer”, (eng ”guidelines”) är det begrepp som oftast används, har vi valt att använda ”rekommendationer” i slutsatserna om hur information om risker kan kommuniceras.

 

Rapport-omslag