Hälsofrämjande arbete – verksamhetschefer och förskolechefer

Kartläggning år 2016 av strukturer och faktorer som påverkar hälsofrämjande arbete på förskolor i Stockholms län

2018

Yvonne Forsell

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Arbete och arbetsmiljö, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på verksamhetschefer och förskolechefers arbete.

I Stockholms län är hälsan ojämnt fördelad där befolkningen i socioekonomiskt utsatta områden har sämre hälsa jämfört med resursstarka områden. Ett av Stockholms läns landstings folkhälsomål är att verka för ”en god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras”. Ohälsosamma matvanor och låg grad av fysisk aktivitet är centrala bestämningsfaktorer för utvecklandet av flera av de stora folksjukdomarna, som typ-2 diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer, samt övervikt och fetma.

För att belysa hur verksamhetschefer och förskolechefer arbetar med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet inom förskolorna genomfördes en enkätundersökning. Enkäten besvarades av 88,6 procent av de kommunala verksamhetscheferna och 73,7 procent av förskolecheferna. När det gällde de fristående verksamhetscheferna besvarades den av fyra av de fem tillfrågade.

 

Rapport-omslag