Stöd till elever med övervikt

Test av genomförbarhet av metoden MittBpSamtal inom elevhälsan

2018

Helena Bergström, Liselotte Schäfer Elinder

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har utvärderat genomförbarhet av samtalsmetoden Mitt Brännpunktssamtal. Denna rapport beskriver metoden samt möjligheter och utmaningar i att genomföra den.

Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har i dag övervikt eller fetma, vilket leder till både fysisk och psykisk ohälsa på kort och lång sikt. I Stockholms län kan man också se stora socioekonomiska skillnader i förekomst av övervikt och fetma, till nackdel för grupper med låg utbildning och låg inkomst. Med tanke på att fetma i barndomen med stor sannolikhet leder vidare till ohälsa i vuxenlivet, och att behandling är effektivare ju tidigare den sätts in, är det oerhört viktigt att tidigt ge stöd till barn och ungdomar som utvecklar övervikt.

Det ingår i elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men det saknas evidensbaserade metoder för att samtala med barn med övervikt om att förändra sina matvanor och öka sin fysiska aktivitet. Samtalsmetoden Mitt Brännpunktsamtal (MittBpSamtal) har utvecklats i praktisk verksamhet för att ge skolsköterskor stöd i dessa ofta svåra samtal. Metoden bygger på ett empatiskt förhållningssätt med barnet i fokus, men har ännu inte utvärderats avseende process eller effekt.

 

Rapport-omslag