Förklaras könsskillnaderna i vårdkonsumtion av sjukdomsbörda?

En studie i Stockholms län

2019

Anton Lager, Anders Walander, David Ebbevi

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Rapporten undersöker om könsskillnaderna i öppenvårdskonsumtion i Stockholms län kan förklaras av funktionsnedsättningsbörda som beror på sjukdom eller skada.

Öppenvårdsbesöken utgör 98 procent av de totala kontakterna med regional vård i Sverige. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ge en uppdaterad beskrivning av öppenvårdskonsumtionen i Stockholms län efter kön och ålder, samt ta reda på i vilken utsträckning könsskillnaderna går att förklara med skillnader i sjukdomsbörda.

Resultaten visar att fler kvinnor än män har minst ett öppenvårdsbesök under år 2017 (79 % av kvinnorna jämfört med 67 % av männen) och att kvinnor har ett större antal besök per patient (drygt tio per år för kvinnor och drygt åtta för män). Totalt gör detta att kvinnor genomför 44 procent fler besök per person (8,2 jämfört med 5,7).

Kvinnor är överrepresenterade i öppenvården i åldrarna 15–79 år. I nästan alla dessa åldrar har kvinnor också en högre sjukdomsbörda än män och mer än hälften av könsskillnaden i öppenvårdskonsumtion tycks kunna förklaras av detta.

 

Rapport-omslag