Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp som arbetssätt i Region Stockholm Gotland

Röster från cancervården

2020

Jessica Dervish, Malin Gunnarsson, Sara Delilovic, Mårten Åhström, Henna Hasson.

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har genom Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland under treårsperiod följt och utvärderat implementeringsarbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) i Region Stockholm Gotland.

Cancer är en av vår tids största folksjukdomar som årligen resulterar i stora utmaningar för svensk hälso- och sjukvård, patienter och närstående. För att förbättra cancervården beslöt Regeringen och Sveriges kommuner och landsting 2015 att införa en nationell satsning för att korta väntetiderna och minska regionala skillnader inom cancervården. Den viktigare åtgärden för att åstadkomma detta var att införa ett gemensamt nationellt system kallat standardiserade vårdförlopp (SVF).

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har genom RCC Stockholm Gotland fått i uppdrag att följa och utvärdera implementeringsarbetet med SVF. Syftet med uppdraget har varit att identifiera och beskriva faktorer som främjat eller försvårat implementeringen utifrån cancervårdgivares perspektiv.

 

Rapport-omslag