Psykisk ohälsa mätt med the General Health Questionnaire

En validering i Stockholms län

2021

Andreas Lundin, Christina Dalman

Forskning och utveckling, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten undersöker i vilken utsträckning GHQ-12 kan identifiera psykisk ohälsa i både i ett patientmaterial och i en normalpopulation i Stockholms län. Målgruppen för rapporten är användare av GHQ-12 inom folkhälsovetenskap och närliggande vetenskaper.

ör att kartlägga den psykiska ohälsan i befolkningen används sedan 1990 tolvfrågorsversionen av the General Health Questionnaire (GHQ-12) i Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm. Samma version används även i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät och i andra regionala folkhälsoundersökningar. Trots detta finns inga svenska undersökningar av tillförlitligheten av GHQ-12, varken i befolknings- eller patientmaterial.

GHQ-12 utvecklades ursprungligen för att användas inom primärvården, som ett enkelt sätt att identifiera personer som troligtvis har en psykiatrisk sjukdom och därför behöver utredas med diagnostiska undersökningar. Liksom i Sverige har GHQ-12 internationellt kommit att användas utanför kliniska populationer, som ett icke-specifikt mått på psykisk ohälsa. Men i andra länder, till skillnad från i Sverige, har undersökningar gjorts för att säkerställa att GHQ-12 även är tillförlitligt i dessa sammanhang.

Den här studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning GHQ-12 har tillräckligt god förmåga att identifiera och utesluta psykisk ohälsa i följande två populationer i Stockholm:

• En urvalsstudie representativ för den generella populationen
(normalpopulationen) där depressionssymtom klassades utifrån intervju.
• En fall-kontrollpopulation bestående av psykiatriska öppenvårdspatienter matchade med friska populationskontroller (patientmaterialet).

 

Rapport-omslag