Statiner och dödlighet i covid-19

2021

Rita Bergqvist, Michael Lundberg, Viktor Ahlqvist, Maria-Pia Hergens, Cecilia Magnusson.

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

I rapporten jämförs risken att dö i covid-19 för individer med och utan statinbehandling. Jämförelsen är gjord i befolkningen i stort såväl som i grupper med högre risk att utveckla svår covid-19-sjukdom.

Coronapandemin fortsätter att utvecklas snabbt. Just nu är antalet bekräftade fall av covid-19 globalt omkring 85 miljoner och cirka 1,8 miljoner människor beräknas ha avlidit hittills. Det pågår intensivt arbete för att identifiera möjliga förebyggande insatser, och en rad befintliga läkemedel testas i pågående studier. Dessutom fortgår kartläggningen av riskfaktorer för svåra symtom och död i covid-19. Rekommendationer för behandling och prevention uppdateras löpande utifrån det aktuella kunskapsläget.

Särskilt intresse har riktats mot läkemedel som är lätta att administrera, kostnadseffektiva och har gynnsam säkerhetsprofil. En av de läkemedelsgrupper som har diskuterats är statiner (blodfettssänkande HMG-CoA-reduktashämmare).Statine r är i dag det vanligast förskrivna läkemedlet mot höga blodfetter ochanvä nds i stora patientgrupper för behandling och prevention vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Personer med dessa sjukdomar är överrepresenterade bland individer som drabbas av svår covid-19-sjukdom.

 

Omslag rapport