Det ojämlika blodtrycket

Skillnader i blodtryck och medicinsk behandling av hypertoni mellan olika utbildningsgrupper

2021

Mihretab Gebreslassie, Marie Warolén, Anton Lager, Stefan Fors

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten undersöker skillnader i blodtryck mellan grupper med olika utbildningsnivåer. Rapporten visar att effektiv, tidig identifikation och behandling av personer med högt blodtryck kan bidra till att minska de sociala skillnaderna i hälsa.

Högt blodtryck, eller hypertoni, är vanligt förekommande i befolkningen och
förekomsten ökar med åldern. Högt blodtryck i sig ger sällan upphov till symtom, men kan ha allvarliga konsekvenser. Studier har beräknat förekomsten av hypertoni till mellan 20 och 36 procent i den vuxna svenska befolkningen, men det finns inga säkra uppgifter på den verkliga förekomsten. I Stockholms län beräknas hypertoni orsaka nästan 18 procent av alla dödsfall.

I den här rapporten har vi följt en grupp stockholmare under en period på över 20 år. Resultaten visar att det fanns skillnader i blodtryck mellan olika utbildningsgrupper vid samtliga mätpunkter, där längre utbildning var kopplat till ett lägre genomsnittligt blodtryck. Dessa skillnader observerades för olika nivåer av blodtryck och kan alltså inte endast förklaras av högriskgrupper med onormalt höga blodtrycksvärden. Skillnaderna kunde delvis, men inte helt, förklaras av skillnader i livsstilsfaktorer mellan olika utbildningsgrupper.

Orsakerna till högt blodtryck ligger till stor del utanför hälso- och sjukvårdens kontroll. Men att upptäcka och behandla det är en av vårdens absolut viktigaste arbetsuppgifter, i termer av hur mycket sjuklighet och förtida död som då förebyggs. Vår rapport visar att effektiv, tidig identifikation och behandling av personer med hypertoni och ett fortsatt arbete för livsstilsförändringar i befolkningen har potentialen att dessutom bidra till en påtaglig minskning av de sociala skillnaderna i hälsa.

 

Omslag rapport