Förekomst av psykisk ohälsa och vårdkonsumtion i Stockholms län bland ungdomar och vuxna

Geografisk variation och samband med bostadsområdets socioekonomiska struktur

2021

Beata Jablonska, Christina Dalman, Susanne Wicks

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

I rapporten kartläggs geografiska skillnader i förekomsten av självrapporterad och diagnostiserad psykisk ohälsa bland befolkningen i Stockholm län.

En betydande andel av Stockholms läns befolkning uppger självrapporterad psykisk ohälsa. Den självrapporterade psykiska ohälsan är inte jämnt fördelad över länets kommuner och stadsdelar, utan är vanligare i bostadsområden där välfärden är lägre. Detta gäller både vuxna män och kvinnor.

Bland ungdomar gäller observationen bara pojkar i gymnasieålder. Ju högre andel människor med mindre gynnsamma socioekonomiska förhållanden, andel utrikes födda och ju högre grad av ordningsproblem och lägre grad av upplevd informell social kontroll i bostadsområdet desto fler gymnasiepojkar uppgav psykisk ohälsa. Bland grundskolepojkar och -flickor sågs inga samband mellan bostadsområdets karakteristika och självrapporterad psykisk ohälsa.

 

Omslag rapport