Coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Stockholms län

Självrapporterad sexuell hälsa och utsatthet samt vårdkonsumtion i Stockholms län under 2020

2021

Amanda Walter Söderberg, Elin Larsson, Gunnar Brandén, Elin Zamore Söderström, Anna Nielsen, Kyriaki Kosidou

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, SRHR

Rapporten undersöker vilka konsekvenser coronapandemin kan få och har fått för SRHR, med fokus på fyra centrala områden: tillgång till SRHR-relaterad vård, sexliv och relationer, barnafödande och graviditetsönskan samt utsatthet för våld och övergrepp.

Utifrån analyser av vårddata och självrapporterad data från Stockholms län har vi kunnat urskilja vissa av pandemins effekter på SRHR. Vid ungdomsmottagningarna och barnmorskemottagningarna i Stockholms län ser vi en ökad digitalisering, där antalet distansbesök ligger på en betydligt högre nivå under pandemin jämfört med tidigare år.

Statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar också att fler invånare i länet väljer att beställa hemtest för klamydia via 1177 Vårdguiden. Trots ökad användning av digital SRHR-vård och digitala tjänster för klamydiaprovtagning, indikerar självrapporterade data att det finns risk att människor avstår provtagning för sexuellt överfördra infektioner (STI) till följd av pandemin. Eftersom digitaliseringen riskerar att gynna vissa grupper mer än andra, är det viktigt att framöver följa utvecklingen av vårdsökande i olika grupper i befolkningen.

 

Omslag rapport