Psykiska sjukdomar, beroendetillstånd och självskador och deras bidrag till sjukdomsbördan

Utveckling över tid i Stockholms län

2021

Emelie Agardh, Pär Flodin, Christina Dalman, Susanne Wicks, Anna-Karin Danielsson, Peter Allebeck

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Levnadsvanor, Psykisk hälsa

Rapporten presenterar de senaste måtten samt utveckling över tid vad gäller sjukdomsbördan av psykiska sjukdomar, beroendetillstånd och självskador i Stockholms län.

I den här rapporten använder vi de senaste resultaten från den globala sjukdomsbördestudien Global Burden of Disease (GBD) 2019, för att beskriva sjukdomsbördan, det vill säga effekter, av psykiska sjukdomar, beroendetillstånd och självskador i Stockholms län och utvecklingen över tid. För att sätta resultaten i ett sammanhang redovisar vi också data över vårdkonsumtion för depression och ångest (fr. VAL-databasen) och förekomst av psykisk ohälsa från Region Stockholms folkhälsoenkät, i Stockholms län. Syftet är att visa hur trender över tid kan skilja sig åt mellan olika mätmetoder, och hur användning av flera metoder kan ge en mer fullständig bild av sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv och ge ökad förståelse för vårdsökande och vårdbehov.

 

Omslag rapport