Stöd till rökavvänjning i grupper med låg socioekonomi

En systematisk sammanställning

2023

Anna Fält, Amanda Wedenborn, Robin Nilsson, Rosaria Galanti, Joanna Stjernschantz Forsberg

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten syftar till att sammanställa kunskapsläget då det gäller effekten av interaktivt rökavvänjningsstöd i grupper med låg socioekonomi. Förhoppningen är att resultaten kan användas som underlag för nya tobakspreventiva insatser som tillgodoser behoven hos dagens rökare.

Under de senaste decennierna har andelen rökare minskat kraftigt i befolkningen. Rökning har blivit ett socialt segregerat beteende, med stora skillnader i andel dagligrökare mellan socioekonomiska grupper. Exempelvis är andelen rökare fyra gånger högre bland personer med enbart grundskoleutbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Eftersom rökning ökar risken för ett stort antal sjukdomar och för förtida död påverkar detta jämlikheten i hälsa. Bland rökare med låg socioekonomi kan det finnas flera faktorer som gör det svårare att sluta röka, så som mer tillåtande normer kring rökning, fler stressfaktorer i vardagen, en högre grad av nikotinberoende och mindre socialt stöd. Det är därför viktigt att undersöka om etablerade metoder för rökavvänjning som erbjuds till exempel inom hälso- och sjukvården är effektiva också för denna målgrupp. Eftersom gravida och föräldrar har delvis andra förutsättningar att lyckas sluta än den generella befolkningen är det även relevant att titta på effekten specifikt i denna grupp.