Autismspektrumtillstånd och adhd bland barn och ungdomar i Stockholms län

Förekomst av diagnoser i befolkningen samt vårdkonsumtion: Uppföljningsrapport år 2024

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal, Ester Gubi

Forskning och utveckling, Folkhälsoguiden, Rapport , Barn och unga, Psykisk hälsa

Rapporten syftar till att ge en aktuell bild av förekomsten av neuropsykiatriska utredningar och diagnoser bland barn och ungdomar i Stockholms län, samt av psykiatrisk vårdkonsumtion kopplad till dessa tillstånd. De data som presenteras utgör en viktig grund för att följa utvecklingen inom neuropsykiatrisk vård över tid.

Sedan 2018 genomför Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) uppföljningar av vården för adhd och autism bland barn och ungdomar (0–17 år) i Stockholms län. Denna rapport är den fjärde i ordningen och innehåller uppdaterade mått på förekomsten av diagnoserna adhd och autism, neuropsykiatriska utredningar samt psykiatrisk vårdkonsumtion kopplad till dessa diagnoser. Informationen om vården hämtas från Region Stockholms administrativa vårdregister (VAL-databaserna).

Under år 2023 fick 5,1 procent av alla barn och ungdomar i Stockholms län vård för adhd. För flickor innebär detta en sexfaldig ökning och för pojkar en trefaldig ökning sedan år 2011. Motsvarande siffror för autism var 2 procent, där ökningen bland flickor varit femfaldig och bland pojkar trefaldig.

Som ett mått på förekomsten av adhd och autism i befolkningen (0–17-åringar i Stockholms län) har vi undersökt andelen som diagnostiserats med adhd, autism eller både adhd och autism någon gång under perioden 2018–2023. Under denna period var förekomsten av adhd 6,1 procent och autism 3,1 procent, med avsevärda variationer mellan könen och olika ålderskategorier. Bland flickor och pojkar i åldersgruppen 13–17 år ökade förekomsten av adhd-diagnoser med 70 respektive 28 procent jämfört med den första mätperioden i denna rapportserie (som omfattade år 2013–2018). I absoluta tal hade 40 210 barn och ungdomar en registrerad adhd- eller autismdiagnos under den senaste sexårsperioden – en ökning med 12 019 individer eller 43 procent jämfört med den första mätperioden (då hade 28 191 barn och ungdomar någon av dessa diagnoser registrerad).

I åldrarna 0–12 år var det mer än dubbelt så vanligt bland pojkar som bland flickor att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, medan mönstret är omvänt bland barn i åldrarna 13–17 år. Totalt utreddes 8 667 barn och ungdomar under år 2023. Antalet barn och ungdomar som genomgår en neuropsykiatrisk utredning har minskat något sedan 2021. Den nedåtgående trenden är ett resultat av ett minskat antal utredningar på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), medan antalet utredda inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fortsätter att öka. Andelen som får antingen en adhd- eller autismdiagnos efter utredning (cirka 80 procent) har varit konstant över tid.

Skärmdump av omslag till CES rapport 2024:2 Autismspektrumtillstånd och adhd bland barn och ungdomar i Stockholms län