Lågvärdeinsatser inom primärvården i Region Stockholm

Förekomst, anledningar till användning och utmönstring

2024

Sara Ingvarsson, Hanna Augustsson, Henna Hasson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, APC, Rapport

Lågvärdeinsatser är insatser som har låg eller ingen nytta för patienten, och för att minska användningen av dem behövs åtgärder på flera nivåer inom vårdsystemet.

I den här rapporten beskriver Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) orsaker till att lågvärdeinsatser används, hur förekomsten av dem kan mätas samt den kunskap som finns om utmönstring. Rapporten presenterar också resultat från primärvården i Region Stockholm med fokus på orsaker till användning av lågvärdeinsatser och vilka åtgärder som används för att utmönstra dem.

Rapporten lyfter att frågan om lågvärdeinsatser inte bara är hälso- och sjukvårdspersonalens huvudbry; hela vårdsystemet påverkar förekomsten av dem. Därmed behövs också åtgärder på olika nivåer för att minska användningen av lågvärdeinsatser. Dock är de lokala förutsättningarna och personalens perspektiv viktiga för att förstå varför vissa lågvärdeinsatser används och hur vårdsystemet inverkar på användningen.

Utmönstring av lågvärdeinsatser sker inte automatiskt när nya insatser ska införas. För att uppnå en evidensbaserad hälso- och sjukvård behöver utmönstring av lågvärdeinsatser uppmärksammas i samma grad som implementering av evidensbaserade insatser.

Omslag till CES rapport 2024:1 Lågvärdeinsatser inom primärvården i Region Stockholm