Coronapandemin och alkoholvanor

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Anna Fält

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på alkoholvanorna samt möjliga risker med alkohol från ett smittskyddsperspektiv.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. Alkoholkonsumtion kan såväl öka risken för smitta och för att en covid-19-infektion får ett mer allvarligt förlopp.

Den sociala isoleringen som coronapandemin för med sig, med effekter som nedstämdhet, stress och oro, riskerar att öka alkoholkonsumtion och riskdrickande, framför allt bland dem som drabbas av ekonomisk nedgång och arbetslöshet. I samhället i stort tenderar däremot en ekonomisk nedgång att minska den totala alkoholkonsumtionen, troligtvis på grund av minskade inkomster.

 

Rapportens förstasida