Skolans arbete med elevers psykiska hälsa

Intervjuer med personal på grund- och gymnasieskolor i Stockholms län

2020

Johanna Hoffsten, Sebastian Hökby, Bianca Blazevska, Gergö Hadlaczky, Rosaria Galanti

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten är baserad på en intervjuundersökning bland skolpersonal inom grund- och gymnasieskolor i Stockholms län. Rapporten syftar till att öka kunskapen om skolans insatser kring psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en stor samhällsutmaning. Skolan har i uppdrag att främja alla elevers utveckling, lärande och hälsa, och har därmed en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är dock oklart hur systematiska och evidensbaserade skolans insatser mot psykisk ohälsa är, samt vilka hinder och möjligheter som finns för arbetet.

Av den anledningen har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) fått i uppdrag, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) vid Region Stockholm, att kartlägga skolans arbete med elevers psykiska hälsa.

 

Rapport-omslag