Sömnbrist kopplat till depression och suicidtankar bland ungdomar

2023

Theresa Lemke

Forskning och utveckling

Faktabladet återger resultaten från en studie som undersökt samband mellan sömn och både depression och suicidtankar bland högstadieelever i Stockholms län.

I studien ingick högstadieelever från 116 skolor i Stockholms län. Eleverna ombads att ge information om sina sänggåendetider och uppvakningstider, vilka användes för att bestämma deras sömntid både på skoldagar och helger, samt deras preferens gällande sömnens tidpunkt (kronotyp). Förutom att rapportera om sina sömnvanor fick de också svara på frågor om deras upplevda sömnkvalitet, depressiva symtom och självmordstankar.

Ungefär hälften av eleverna sov färre timmar än de rekommenderade 8-10 timmarna under skoldagar. Flera av eleverna rapporterade även att de har en kronotyp (”nattuggla”) som är inkompatibel med när skoldagen startar. I studien framkom att elever som rapporterade depressiva symtom och/eller självmordstankar i snitt sov färre antal timmar per natt än elever som inte upplevde några depressiva symtom eller självmordstankar.

- Huvudresultatet från studien är att ungdomar med kort sömnlängd under skoldagar och dålig sömnkvalitet löper högre risk att drabbas av depression och självmordstankar. Nästan hälften av ungdomarna i denna studie sov mindre än 8 timmar på vardagar, vilket understryker behovet av insatser som syftar till att främja sömn hos ungdoma, säger Theresa Lemke, vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, försteförfattare.