Sociala medier kan öka flickors ångest genom försämrad självkänsla

2024

Natalie Raderius

Forskning och utveckling

Studien som återges i detta faktablad gjordes i samarbete med Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och Karolinska Institutet och analyserade sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.

I studien analyserades hälsoenkätdata från 1161 flickor i årskurs 7–8, slumpvist utvalda från 116 rekryterade högstadieskolor runtom i Stockholms län, mellan åren 2016 – 2019.

Studiens resultat indikerar att det finns ett samband mellan mängden tid som spenderas online och generaliserad ångest. Sambandet kan dessutom hänföras till att längre skärmtid är associerat med lägre självkänsla.

– Högstadieflickornas användning av Instagram och Snapchat kunde förknippas med försämrad självkänsla, och tycktes därigenom göra dem mer sårbara för ångest. Studien visar inte vad som orsakar vad, men resultatet kan tolkas som att en minskad användning av sociala medier kan främja en sundare självbild och bättre psykisk hälsa bland våra unga tjejer – en grupp där ångestsyndrom är ett utbrett hälsoproblem, säger författare Natalie Raderius.

Faktablad om studien

Läs mer om studien i faktabladet "Sociala medier kan öka flickors ångest genom försämrad självkänsla".