Miljöhälsorapport Stockholms län 2021

2021

Forskning och utveckling, Rapport , Boende och närmiljö

Rapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland annat luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier.

Miljön vi lever i är av stor betydelse för vår livskvalitet och hälsa. Barn och unga exponeras ofta för miljöfaktorer i större utsträckning än vuxna, de är också känsligare eftersom de fortfarande växer och utvecklas. Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och livskvalitén hos länets barn. I rapporten beskrivs både nuläge och förändringar över tid, liksom skillnader mellan olika grupper baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografi. Dessutom ges exempel på åtgärder som kan förbättra regionens miljö ur ett hälsoperspektiv och förebygga framtida risker.

Är du beslutsfattare eller handläggare inom stadsplanering, miljö- och hälsoskydd eller hälso- och sjukvård? Eller jobbar du på något annat sätt med frågor kring miljö och hälsa? Då innehåller den här rapporten viktig kunskap för ditt fortsatta arbete.

Omslag Miljöhälsorapport Stockholms län 2021