Den psykiska hälsan bland 10 299 högstadieelever i Stockholms län

Tvärsnittsanalyser av enkätdata (2016-2019)

2022

Sebastian Hökby

Forskning och utveckling, Rapport , Barn och unga, Psykisk hälsa

Resultat från enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa.

Resultaten från de 10 299 elevhälsoenkäterna visar att den genomsnittlige högstadieeleven mådde relativt bra och upplevde hyfsat gott välbefinnande i sin vardag.

En ganska stor andel (ca 20–30%) rapporterade en allvarligare grad av depression och/eller ångest, och 3% uppgav att de genomfört ett självmordsförsök. Av dessa deltagare var det dessutom en betydande andel (mellan en tredjedel och en fjärdedel) som rapporterade att de aldrig sökt hjälp inom elevhälsan eller hälso-och sjukvården.

Resultaten indikerar att dessa ungdomar kan vara i behov av riktade kliniska och psykosociala insatser, men också att den breda majoriteten troligtvis skulle gynnas av tidiga hälsofrämjande insatser på folkhälsonivå, för att främja fortsatt god hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig studierna.