Barn i park

Allergiförebyggande arbete ger bättre vardag för barn och unga

En ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Region Stockholm visar hur viktigt det är att jobba förebyggande mot allergier, astma och eksem hos barn och unga. Syftet med arbetet är att göra vardagen bättre för barn och unga med allergi genom att öka kunskapen om allergisjukdomar.

− Målet med rapporten är att öka förståelsen för allergipreventivt arbete och visa hur man på olika sätt kan öka kunskapsnivån om allergisjukdomar i samhället för att minska försämringar hos barnen. Det är särskilt viktigt i miljöer där barn tillbringar mycket tid, som förskolor och skolor. Vi hoppas också kunna ge inspiration och några goda exempel på hur ett allergiförebyggande arbete kan bedrivas för andra regioner i landet, säger Marina Jonsson, allergisamordnare på CAMM. 

Barn med allergi har sämre livskvalitet 

Allergier hos barn är mycket vanligt. Av de cirka 500 000 barn som bor i Region Stockholm har 14 procent av alla fyraåringar och 34 procent av alla tolvåringar en allergi. Allergier kan påverkas och försämras av miljöfaktorer som luftföroreningar, tobak, dåliga inomhusmiljöer och allergiframkallande ämnen. Studier visar att barn med allergisjukdom, astma och eksem ofta har en sämre livskvalitet jämfört med barn som inte har dessa sjukdomar. Ibland känner de också ett utanförskap.  

− I rapporten berättar vi bland annat om ett nyligen genomfört projekt kring att öka kunskapen om allergi hos personal på förskolor och skolor. Som en del i projektet intervjuade vi skolbarn och föräldrar till barn med allergi om deras upplevelser och resultaten visar att det förebyggande arbetet verkligen kan göra skillnad för de här barnen, säger Marina Jonsson. 

Både bredare och mer riktade insatser  

CAMM arbetar allergiförebyggande på bred front i Stockholms län, både genom bredare och mer strukturella insatser som gör skillnad för många barn och genom mer riktade insatser som berör de enskilda barnen. I det strukturella arbetet genomförs utbildningar om allergi och allergiförebyggande arbete på förskolor och skolor. Här är Region Stockholms digitala verktyg Elevhälsoportalen en viktig del. Elevhälsoportalen hjälper förskolor och skolor att arbeta förebyggande med olika hälsoområden, inklusive allergi. Verktyget erbjuder både forskningsbaserad kunskap och praktiska råd och rutiner för att hantera allergiska reaktioner och skapa en inkluderande miljö för barn med allergier.  

− Ett exempel är det vi kallar allergironder. Det är en digital checklista som gås igenom av personalen regelbundet och som gör det lättare att identifiera allergiområden som kan förbättras, säger Marina Jonsson, 

Vikten av samverkan 

I rapporten framgår också att samarbetet med kommuner, sjukvård, myndigheter, universitet och högskolor är avgörande för det allergiförebyggande arbetet. Regelbundna möten med patientorganisationer och intresseföreningar är också viktiga för att säkerställa att insatserna är effektiva.  

Vilka tror du kan ha störst nytta av den här rapporten? 

− Jag tror den är intressant för personal och rektorer i förskolor och skolor, hälso- och sjukvårdspersonal och patientorganisationer men också för politiker och tjänstemän och andra intresserade på lokal, regional och nationell nivå, säger Marina Jonsson. 

Publicerad 2024-06-10