Att prata om självmord är ett skydd för livet

Region Stockholm har lanserat ett stödmaterial för chefer och medarbetare som handlar om hur psykisk ohälsa och självmord kan lyftas på arbetsplatsen i förebyggande syfte samt hur man kan bemöta en medarbetare som mår psykiskt dåligt eller som har självmordstankar.

Flest antal självmord i Sverige sker i åldersgruppen 45-64 år – en period i livet där arbete i många fall spelar en central roll. I Region Stockholms suicidpreventiva strategi framgår vikten av att kunna erbjuda hjälp och stöd till medarbetare för att i sin tur främja en hållbar arbetsplats. Mot denna bakgrund har Region Stockholm tagit fram ett stödmaterial, riktat till chefer och medarbetare, vars syfte är att stödja arbetsplatser i att arbeta självmordsförebyggande och vad man kan göra om en medarbetare visar tecken på psykisk ohälsa.  

Vi kan alla medverka

– Vi vet att de flesta självmorden sker bland människor i yrkesverksam ålder och chefer och medarbetare är därför viktiga kuggar i det förebyggande arbetet. Det har Region Stockholm uppmärksammat i sin strategi för självmordsprevention och det här materialet har tagits fram för att visa hur och vad man kan göra. Vi kan alla medverka. Något vi kan börja med är att fråga ”Hur är dina tankar kring liv och död just nu?” I materialet får man veta hur man kan gå vidare om det är någon man är orolig för, säger Inga-Lill Ramberg vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Materialet lanserades i samband med ett kunskapsseminarium då arbetsgruppen fick presentera sitt arbete och deltagarna fick möjlighet att diskutera materialet. Gergö Hadlaczky, enhetschef vid NASP och docent vid Karolinska Institutet, gav en presentation om självmordsstatistik och den suicidala processen samt lyfte fram samtalet som en självmordsförebyggande insats. Seminariet avslutades med att deltagare anonymt fick dela med sig om vad de tog med sig från dagen.

– Ökad kunskapsnivå kring självmord. Det är så värdefullt att det lyfts och att det finns utrymme för dialog, säger en seminariedeltagare.

Öppna upp för dialog och reflektion på arbetsplatsen

Det framtagna materialet består av två foldrar, en kortlek med ett antal diskussionsfrågor samt en guide för den som ska leda samtal utifrån materialet.

Allt material, samt ett antal filmer från seminariet, finns att tillgå via respi.se och på Region Stockholms intranät. På RESPI finns även stöddokument som vänder sig till arbetsplatser generellt.

Arbetsgruppen som tagit fram materialet består av representanter från NASP vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Regionledningskontoret (RLK), Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK), Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholms serviceförvaltning.

Illustration: Cecilia Birgersson Nordling

Publicerad 2023-11-15