Pojke sitter i fönster och tittar ut med vemodig min

Barn med allergi särbehandlas i förskolor och skolor

Både barn med allergier och föräldrar till barn med allergier tycker det är ett problem att barnen ofta särbehandlas i sin skola eller förskola. Det visar två intervjustudier från ett nyligen avslutat projekt från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Både barn och föräldrar tycker också att skol- och förskolepersonal behöver mer kunskap om allergier och större förståelse för barnens behov.

Barn med allergier känner sig ofta särbehandlade och inte inkluderade i skolans aktiviteter som en följd av sina allergier. Det här är något som förstärker den känsla av utanförskap som många av barnen redan har. Det visar en intervjustudie där Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har undersökt hur barn med allergier upplever miljön i skolan. Intervjuerna ingick i ett projekt där CAMM har arbetat med att öka kunskapen om allergi hos personal i förskola och skola. När föräldrar till barn med allergier som en del i samma projekt intervjuades om vad de behöver för att få en fungerande förskola/skola, svarade många att det är viktigt att deras barn behandlas på samma sätt som andra barn. Både barn och föräldrar ansåg att skol- och förskolepersonalen behöver mer kunskap om allergier och en större förståelse för barnens behov

− De här resultaten visar att det behövs en ökad kompetens inom allergisjukdomar i förskolor och skolor. Det är helt enkelt ett måste för att förskole- och skolpersonalen ska kunna implementera fungerande allergirutiner, agera i akuta situationer och erbjuda lika villkor för barn med allergisk sjukdom. Kunskapen kan också leda till en större förståelse för hur det är att leva med allergier och hur viktigt det är att ha en bra kommunikation mellan skolpersonal, föräldrar och elever, säger Marina Jonsson, projektledare och allergisamordnare på CAMM.

− Att personalen är kunnig påverkar ju också barnens känsla av trygghet. Många elever berättar i intervjuerna att de inte litar på att de kan få hjälp om de skulle få en allergisk reaktion, säger Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent på CAMM, som ansvarat för barnintervjuerna.

Intervjuerna visade också att både barn och föräldrar upplever att det finns en brist på allergiförebyggande rutiner i förskolor och skolor och att det behövs fler anpassningar av inomhusmiljön så att barnen själva inte behöver ta så mycket ansvar för att undvika allergiska reaktioner.

Vad händer nu på allergiområdet?

Under hösten och vintern fortsätter CAMM erbjuda utbildningar i förskola och skola om hur personalen kan arbeta förebyggande mot allergi. I utbildningarna ingår också att prata om hur det går att arbeta med inkludering så att inte särbehandling sker och hur viktigt det är att skapa en bra dialog med barn och föräldrar. För att utveckla och sprida kunskap inom allergiområdet används det digitala verktyget . Elevhälsoportalen är en webbplats som hjälper personal i förskolor och skolor att arbeta hälsofrämjande inom olika hälsoområden, varav allergi är ett.

Boka en kostnadsfri allergiutbildning

Just nu erbjuder CAMM rektor, ledning och personal en kostnadsfri föreläsning om allergier hos förskole- och skolbarn.

 

Om intervjuerna


Foto: Irina Schmidt

Publicerad 2023-11-15